Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Polityka prywatności, Regulamin Serwisu i OWU

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania ze zbioru stron internetowych umieszczonych w domenie www.sportgas.pl („Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Towarzystwo Sportowo-Turystyczne „Sportgas” z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 176154, posiadająca NIP 5262734591 oraz REGON 015590560, adres e-mail: rodo@sportgas.pl, tel.: 603 783 943 (dalej jako „Administrator").
 3. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej lub pod adresem e-mail: rodo@sportgas.pl.
 4. Administrator przestrzega zasad stosowania odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w tym w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przed niezgodnym z prawem dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem danych przez osoby nieuprawnione.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu udostępnionego pod adresem: www.sportgas.pl. Wszelkie pojęcia pisane dużą literą a niezdefiniowane w Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie, w szczególności z uwagi na zmianę funkcjonalności Serwisu lub zmianę obowiązujących przepisach prawa.
§ 2 Kategorie, cele i podstawy przetwarzania
 1. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych użytkowników korzystających z Serwisu („Użytkownicy”):
 1. dane powiązane z zawieranymi umowami i dokonywanymi rezerwacjami takie jak imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane dotyczące eventów, informacje o płatnościach i transakcjach;
 2. dane powiązane z kontem w Serwisie imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane do logowania;
 3. informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników, takie jak adres IP, urządzenia końcowe, dane o ruchu na stronie.
 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
 1. w celach związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu i dokonywaniem rezerwacji lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy lub dokonaniem rezerwacji (art. 6 lit. b RODO);
 2. w celu komunikacji z Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na otrzymywane od Użytkowników wiadomości, np. z formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f RODO),
 3. w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika Serwisu, obsługi konta w Serwisie, udzielenia wsparcia technicznego, tj. dla celów wykonania umowy o korzystanie z Serwisu lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. w celu w wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w celach księgowo-podatkowych, w związku z ewentualnymi kontrolami lub zapytaniami, postępowaniami sądowymi, itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. w przypadku otrzymania danych od innego Użytkownika, co może mieć miejsce, jeśli dane te przetwarzane są w celu realizacji rezerwacji dokonanej przez Użytkownika (więcej osób na jednej rezerwacji), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i usług, oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. w celu zagwarantowania uczestnikom eventów organizowanych przez Sportgas właściwej opieki oraz ubezpieczenia -  podstawą prawną jest  Artykuł 6, ust. 1, lit. d) RODO,
 8. w celu oferowania produktów i usług Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 9. w celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 10. w pozostałych przypadkach, tam, gdzie przewidziano możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przetwarzane w zakresie i w celu wyrażonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwi dokonanie rezerwacji, korzystanie z funkcjonalności Serwisu, czy też otrzymanie odpowiedzi na wysłane zapytanie.
§ 3 Prawa Użytkowników
 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia danych, jeśli jest to dopuszczalne na gruncie RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych, w takim zakresie jakim zezwala na to RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej,
  6. przenoszenia danych na warunkach określonych w RODO,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
§ 4 Okres przechowywania danych
  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane, tj.:
 1. w przypadku realizacji umów oraz rezerwacji na czas zgodny z przepisami prawa (do upływu terminów dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych przepisami prawa na przechowywanie dokumentów księgowych),
 2. w przypadku korzystania z Serwisu, a także po zakończeniu przez Użytkownika korzystania z Serwisu na czas zgodny z przepisami prawa (do upływu terminów dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych przepisami prawa na przechowywanie dokumentów księgowych),
 3. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika - do czasu cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Użytkownik cofnie zgodę lub usunie dane w Serwisie, Administrator może w dalszym ciągu przetwarzać te dane, które są niezbędne do wykonania wcześniej zawartych umów,
 4. w przypadku gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zajdzie sytuacja, w której RODO dopuszcza dalsze przetwarzanie danych,
 5. w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
§ 5 Odbiorcy danych
 1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć:
   1. towarzystwa ubezpieczeniowe, linie lotnicze, hotele, organizatorzy turystyki, właściciele obiektów sportowych oraz inne podmioty współpracujące przy realizacji zawartych z Użytkownikami umów, mogące być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,
   2. podmioty w zakresie realizacji procesów płatności dostępnych w Serwisie – operatorzy płatności, mogący być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,
   3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne i organizacyjne, w szczególności podmioty świadczące usługi w obszarze IT, hostingu, marketingu, analityki,
   4. biura księgowe, doradcy podatkowi, podmioty świadczące pomoc prawną,
   5. właściwe organy państwa, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 2. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego z wyjątkiem podmiotów, wobec których podjęte zostaną środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych, bądź przekazanie danych osobowych odbywać się będzie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO.
§6 Polityka plików Cookies
 1. W Serwisie mogą być stosowane pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) obejmujące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies może stosować Administrator jak i podmioty trzecie mogące być w tym zakresie odrębnymi administratorami.
 2. W Serwisie stosowane są zasadniczo dwa typy plików cookies, tj. cookies „sesyjne” stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (właściwej przeglądarki internetowej) oraz cookies „stałe” – stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W Serwisie wykorzystywane mogą być następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
   3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
   5. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 4. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np. na poniższych stronach:
 1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,
 2. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d,
 3. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
 4. Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html,
 5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
§ 7 Postanowienia końcowe
 1. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 1.11.2021 r.
REGULAMIN SERWISU UMOŻLIWIAJĄCEGO PRZYSTĄPIENIE DO TOWARZYSTWA SPORTOWO-TURYSTYCZNEGO „SPORTGAS” (ZŁOŻENIE DEKLARACJI)
ORAZ ELEKTRONICZNEJ REZERWACJI NA WYDARZENIA,
KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST
„SPORTGAS” – sportgas.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania serwisu dostępnego pod adresem www.sportgas.pl (dalej jako „Serwis”).
 2. Administratorem Serwisu jest Towarzystwo Sportowo-Turystyczne „Sportgas” z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 176154, posiadająca NIP 5262734591 oraz REGON 015590560, adres e-mail: rodo@sportgas.pl, tel.: 603 783 943 (dalej jako „Administrator" lub „Sportgas”).
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, w tym zarówno osób dokonujących Rezerwacji, jak i podejmujących inne działania w Serwisie, a w szczególności dokonujących wpłat na rzecz Sportgas m. in. takich jak: opłata rejestracyjna, składka członkowska, darowizna na cele statutowe, wpisowe, opłata za udział, itp.
 4. Regulamin opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem:
 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 1. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków jest równoznaczna ze zgodą na zawarcie umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną, o ile przepisy te mają zastosowanie do przedmiotowych czynności.
 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być także osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, za zgodą opiekuna prawnego.
 2. Ustawa o Prawach Konsumenta – z dnia 30 maja 2014 r. ustawa o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektronicznąustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 5. Umowa lub inna forma przystąpienia – umowa lub inna forma jednostronnego przystąpienia do Sportgas (deklaracja), a także dobrowolny udział w wydarzeniu (dalej także: event), którego organizatorem jest Sportgas na podstawie jednostronnego zgłoszenia umożliwiającego  udział w zawodach, rozgrywkach, turniejach, obozach, czy też wyjazdach, każdorazowo zawierana pomiędzy Administratorem a pełnoletnim Uczestnikiem albo przedstawicielem ustawowym lub inną osobą upoważnioną do działania za Uczestnika w przypadku niepełnoletniego Uczestnika – w imieniu i na rzecz takiego Uczestnika, za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie i Warunkach Uczestnictwa.
 6. Uczestnik – każdy, kto chce przystąpić do Sportgas i wspierać realizację celów statutowych uczestnicząc w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez Sportgas zgodnie ze statutem stowarzyszenia.
 7. Warunki Uczestnictwa – Warunki Uczestnictwa w wydarzeniach  organizowanych przez Administratora.
 8. System Rezerwacji – internetowy system rezerwacji udostępniony Administratorowi w Serwisie Sportgas, administrowany przez Skaleo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-886) przy ul. Rybałtów 12/40, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000841734, NIP: 9512501715, REGON: 386099597.
 9. Rezerwacjazłożenie zamówienia, deklaracji, oświadczenia, wypełnienie karty zgłoszeniowej, itp. w zakresie dostępnym w Serwisie. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, Warunków Uczestnictwa oraz Polityki prywatności.
 10. Płatność – opłata, wpisowe, darowizna lub zapłata za usługi w ramach danego zakresu wybranej rezerwacji przez Użytkownika i zestawione w Rezerwacji.
 11. Formularz Kontaktowy – elektroniczna ścieżka kontaktu z Administratorem w celu złożenia zapytania.
 12. Funkcjonalności Serwisurodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną w Serwisie.
 13. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu.
 14. Event – aktywność organizowana przez Administratora, o którym mowa w pkt 5 e.
 1. Aktualny opis Eventu zamieszczony w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do przystąpienia do stowarzyszenia lub czynnego uczestnictwa w różnego rodzaju formach aktywności Administratora, w tym również do zawarcia umowy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
 2. Dane zawarte w opisie Eventu mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
 1. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU
 1. Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora.
 2. Za dzień zawarcia Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu uznaje się dzień, w którym rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu.
 3. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik, na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia – zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres siedziby bądź na adres e-mail Administratora, określony w ust. 1 powyżej przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika na zasadach określonych powyżej, w/w umowę uważa się za niezawartą. W przypadku złożenia deklaracji o przystąpienie do Sportgas wymagane jest złożenie dodatkowego oświadczenia woli o rezygnacji wysłanego na adres mailowy: deklaracje@sportgas.pl.
 4. W Serwisie świadczone są Usługi umożliwiające złożenie deklaracji przystąpienia do Sportgas, dokonanie Rezerwacji oraz możliwość elektronicznej rezerwacji na Event, którego organizatorem jest Sportgas, w tym również zawarcie Umowy, o ile będzie to konieczne.
 5. Administrator umożliwia Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu m.in:
  1. zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa;
  2. zapoznanie się z Regulaminem Serwisu;
  3. zapoznanie się z Polityką Prywatności;
  4. zapoznanie się z opisami Eventów;
  5. przejście do Systemu Rezerwacji;
  6. sprawdzenie adresu i danych kontaktowych Administratora;
  7. przesłanie wiadomości/zapytania do Administratora za pośrednictwem Formularza Kontaktowego;
 6. System Rezerwacji pozwala Użytkownikowi m.in. na:
  1. Złożenie deklaracji przystąpienia do Sportgas,
  2. dokonanie Rezerwacji na określony Event wraz z wprowadzeniem danych Uczestników;
  3. zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa;
  4. zapoznanie się z Regulaminem Serwisu;
  5. zapoznanie się z Polityką Prywatności;
  6. dokonanie Płatności m. in. takich jak: opłata rejestracyjna, składka członkowska, darowizna na cele statutowe, wpisowe za udział w Evencie, itp.
 7. Administrator umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji przy użyciu urządzeń końcowych (takich jak telefony komórkowe i stacjonarne, tablety, komputery) oraz automatycznych systemów wywołujących o aktualnych wydarzeniach, konkursach, promocjach, komunikatów marketingowych dotyczących usług i produktów [Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail. Ponadto Administrator umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. W celu otrzymywania informacji, o których mowa powyżej, Użytkownik wyraża zgodę na ich otrzymywanie oraz przetwarzanie jego danych osobowych we wskazanym powyżej celu poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji zamieszczonych w Serwisie.
 8. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji, o których mowa w ust. 7 powyżej poprzez:
  1. kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści wiadomości e-mail;
  2. przesłanie wiadomości e-mail na adres Administratora z żądaniem zaprzestania wysyłania określonych informacji;
  3. przesłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 1. REZERWACJE
 1. W celu dokonania Rezerwacji Użytkownik wybiera opcję „Zapisz się” dostępną w opisie Eventu. Następnie za pośrednictwem Systemu Rezerwacji w odpowiednich polach formularza podaje dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe: adres, telefon kontaktowy, adres e-mail osoby rezerwującej oraz dane osobowe i dane kontaktowe pozostałych Uczestników, dla których dokonuje Rezerwacji.
 2. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji, jest ukończenie przez Użytkownika 18 (słownie: osiemnastu) lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Możliwość Rezerwacji dotyczy Eventów, w opisie których opcja „Zapisz się” jest aktywna. W razie wątpliwości co do dostępności Eventu, Użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem.
 4. Rezerwacja następuje po potwierdzeniu przez Uczestnika, że zapoznał się niniejszym Regulaminem, Warunkami Uczestnictwa oraz Polityką prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez Uczestnika.
 5. Po potwierdzeniu Rezerwacji przez Administratora w postaci wiadomości e-mail, w przypadkach przewidzianych przez Administratora, z  Uczestnikiem zostaje zawarta Umowa lub zaakceptowana deklaracja członkowska o przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia. Umowa i/lub deklaracja zawierana jest w postaci elektronicznej. Uczestnik przez dokonanie opłat (części lub całości) akceptuje warunki Umowy i/lub prawa i obowiązki członka wynikające ze statutu. Szczegółowe warunki przystąpienia do stowarzyszenia zawarte są w deklaracji i w statucie. W przypadku zawarcia Umowy szczegółowe warunki, w szczególności dotyczące płatności, praw i obowiązków Uczestników, reklamacji, rezygnacji z Eventu lub zmiany terminu określone są w Warunkach Uczestnictwa.
 6. Warunki i sposoby płatności są dostępne w podsumowaniu Rezerwacji w Systemie Rezerwacji oraz wiadomości e-mail od Administratora.
 7. Wszystkie opłaty i/lub inne formy płatności podane na Serwisie są cenami brutto i w przypadkach prawem przewidzianym zawierają podatek VAT.
 8. Rozliczenia płatności za Event dokonywane będą: e-przelewem, kartą kredytową, systemem Masterpass, PayPal lub innym sposobem, przeprowadzane są za pośrednictwem Payu. Przedmiotowe usługi świadczy PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://www.payu.com.
IV. ZASTRZEŻENIA PRAWNE
 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników może następować wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. Administrator zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z Serwisu do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 3. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o naruszeniach praw do informacji, danych i materiałów Administratora wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się użytkownika do wezwania Administratora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Administrator może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do informacji, danych i materiałów.
 4. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Administrator nie daje gwarancji, że informacje o Evencie oraz opłaty wskazane w Serwisie są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą roszczeń.
 5. W celu prawidłowego działania Funkcjonalności Serwisu istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych należących do podmiotów trzecich. W takim przypadku Użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.
V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Warunki umożlwiające Użytkownikowi odstąpienie od Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu oraz procedura odstąpienia następuje zgodnie z Warunkami Uczestnictwa.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta zgodnie z art. 38 pkt 12) nie przysługuje Uczestnikowi.
VI. REKLAMACJE
 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa lub mailowo pod adresem: tenis@sportgas.pl.
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do e-mail korespondencji w przypadku złożenia pisemnej reklamacji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w ust. 1 powyżej adres e-mail w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia przedmiotowej reklamacji.
 6. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 7. Reklamacje w zakresie wykonania Umowy należy zgłaszać zgodnie z postanowieniami Warunków Uczestnictwa.
VII. WSTRZYMANIE LUB ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA FUNKCJONALNOŚCI SERWISU NA RZECZ UŻYTKOWNIKA
 1. Realizacja Funkcjonalności Serwisu może zostać wstrzymana lub całkowicie zakończona, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
 1. Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu. Do czasu wyjaśnienia sprawy realizacja Funkcjonalności Serwisu może zostać wstrzymana;
 2. Użytkownik świadomie lub nieświadomie podejmuje działania, które powodują ingerowanie w struktury Serwisu, do których ten Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
 3. Użytkownik podejmuje działania, które w inny sposób zostaną uznane za szkodliwe dla Administratora, a w szczególności gdy:
 • dane podane przez Użytkownika zawierają wyrażenie powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;
 • Użytkownik używa wulgaryzmów lub treści pornograficznych, rasistowskich lub jakichkolwiek innych stanowiących naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów na funkcjonującym w ramach Serwisu forum/czacie lub w korespondencji kierowanej do Administratora;
 • Serwis wykorzystywany jest do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, na szkodę Administratora lub osób trzecich;
 • Serwis jest wykorzystywany przez Użytkownika niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem albo niezgodnie z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.
 1. Użytkownik, na rzecz którego realizacja Funkcjonalności Serwisu została wstrzymana lub zakończona przez Administratora, nie może ponownie skorzystać z Funkcjonalności Serwisu bez uprzedniej zgody Administratora. Użytkownik traci również prawo do wszystkich uzyskanych uprzednio przywilejów i ewentualnych promocji dostępnych dla nowych Użytkowników Serwisu.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
 2. Administrator zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Administratora poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu w Serwisie. W stosunku do Umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia danej Umowy.
 3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2021 r.


 
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA (OWU)
 
 1. Zasady ogólne
 1. Organizatorem Eventów jest Towarzystwo Sportowo-Turystyczne „Sportgas” z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 176154, posiadająca NIP 5262734591 oraz REGON 015590560, adres e-mail: biuro@sportgas.pl, tel.: 603 783 943 (dalej jako „Administrator").
 2. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określają niniejsze Warunki Uczestnictwa w Eventach organizowanych przez Organizatora („Warunki Uczestnictwa”) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie pojęcia używane w niniejszym dokumencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu dostępnym pod adresem: www.sportgas.pl.
 4. Zawarte w Serwisie www.sportgas.pl opisy Eventów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do przystąpienia do stowarzyszenia i/lub zawarcia Umowy i/lub złożenia deklaracji. Dane zawarte w opisie Eventów mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
 1. Zawarcie Umowy
  1. Zawarcie Umowy lub złożenie deklaracji następuje poprzez dokonanie przez Uczestnika rezerwacji za pośrednictwem Systemu Rezerwacji udostępnionego w Serwisie oraz dokonanie opłat w nim przewidzianych.
  2. Przed zawarciem Umowy i/lub złożeniem deklaracji udziela się informacji dotyczących Eventu, w szczególności o terminie, miejscu, programie oraz prawach i obowiązkach członkowskich wynikających ze statutu. Przed zawarciem Umowy i/lub złożeniem deklaracji Organizator może zmienić informacje przekazane Uczestnikowi informując go w sposób jasny, zrozumiały i widoczny o każdej zmianie informacji o Evencie.
  3. Zawarcie Umowy, złożenie deklaracji członkowskiej, przesłanie karty zgłoszeniowej, etc. następuje po zapoznaniu się przez Uczestnika z Regulaminem, Polityką Prywatności, programem Eventu i Warunkami Uczestnictwa. Poprzez uiszczenie opłat, Uczestnik potwierdza znajomość wymienionych zasad i oświadcza, że je akceptuje.
  4. W chwili zawarcia Umowy i/lub dokonania innych czynności związanych z przystąpieniem do Sportgas lub niezwłocznie po ich dokonaniu, udostępnia się Uczestnikowi za pośrednictwem wskazanego przez Uczestnika adresu e-mail potwierdzenie tych czynności. Potwierdzenie czynności zawiera udzielone Uczestnikowi informacje o Evencie, a także pełną treść uzgodnień między stronami.
  5. W Evencie uczestniczy Uczestnik i/lub inne osoby przez niego wymienione w formularzu w Systemie Rezerwacji. Uczestnikowi przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z rezerwacji na inną osobę oraz na zmianę danych osób uczestniczących w Evencie, bez zmiany ich ilości pod warunkiem spełniania przez osoby zastępujące wszystkich wymogów koniecznych do uczestnictwa w Evencie oraz zakwalifikowania nowego Uczestnika do Eventu przez Organizatora. W takim przypadku, Uczestnik zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Organizatora nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Eventu. W przypadku zmiany osoby Uczestnika, dotychczasowy Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu dokumentów otrzymanych od Organizatora, o ile takowe dokumenty były przekazywane.
  6. Wymogi określone w pkt 5 nie dotyczą możliwości złożenia deklaracji przystąpienia do Sportgas za pośrednictwem Systemu Rezerwacji i wnoszenia stosownych opłat członkowskich pozostających w związku z przynależnością do stowarzyszenia.
  7. Zgłoszenie uczestnictwa osoby niepełnoletniej wymaga potwierdzenia jej uczestnictwa przez jej opiekuna prawnego.
 2. Warunki płatności
  1. Wszystkie opłaty wynikają w przynależności do Sportgas i/lub pozostają w związku z Eventami organizowanymi przez stowarzyszenie. Opłaty lub źródła finansowania Eventu są ustalane na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Cena Eventu nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, testów medycznych, dodatkowych ubezpieczeń – poza ewentualnym ubezpieczeniem uwzględnionym w opłacie Eventu, a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na Uczestniku. Opłata za Event może być uzależniona od tego, czy Uczestnik jest członkiem Organizatora.
  2. Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania Rezerwacji od Organizatora dokonać opłaty zaliczkowej lub jej całości za udział w Evencie lub przekazać darowiznę na cele statutowe wskazując jej konkretne przeznaczenie. Przy rezerwacji na mniej niż 7 dni datą rozpoczęcia Eventu, Uczestnik musi dokonać pełnej opłaty w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania rezerwacji od Organizatora. Po bezskutecznym upływie wskazanych powyżej terminów Rezerwacja zostanie anulowana.
  3. W przypadku uiszczenia przez Uczestnika zaliczki w momencie zawierania Umowy i/lub złożenia deklaracji, karty zgłoszeniowej, etc., Uczestnik najpóźniej w terminie określonym w przedmiotowych dokumentach dokonuje płatności pozostałej do opłacenia kwoty za udział w Evencie.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z Uczestnikiem, którego opłaty nie zostaną przekazane na rachunek bankowy Organizatora w terminach wskazanych powyżej.
  5. W przypadku Eventu, którego opłata podana jest w innych walutach niż polska, opłata przeliczana jest na złotówki według kursu określonej waluty w NBP (pieniądz-sprzedaż) z dnia dopłaty do pełnej kwoty.
  6. Wszelkie zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na wskazane konto bankowe lub w formie przekazu pocztowego na adres Uczestnika podany w treści Formularza.
  7. Uczestnik dokonujący rezerwacji Eventu przyjmuje na siebie odpowiedzialność za opłatę  całej kwoty Eventu za wszystkie osoby wymienione w Formularzu, jak również jest odpowiedzialny za przekazywanie pozostałym osobom otrzymanych od Organizatora oświadczeń dotyczących Eventu, a także za przekazywanie Organizatorowi w imieniu tych osób informacji i oświadczeń związanych z Eventem.
 3. Zmiany świadczeń
 1. Organizator ma prawo do zmiany warunków Umowy przed rozpoczęciem Eventu po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestnika w sposób jasny, zrozumiały i widoczny. W takim przypadku Organizator informuje Uczestnika o:
 1. zmianie warunków Umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na wysokość opłaty;
 2. rozsądnym terminie, w którym Uczestnik ma poinformować Organizatora o swojej decyzji (tj. czy Uczestnik przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych opłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo odstępuje od Umowy oraz przyjmuje zastępczy Event);
 3. odstąpieniu od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy w przypadku braku odpowiedzi Uczestnika w podanym przez Organizatora terminie;
 4. zastępczym Evencie oraz o opłatach, jeśli jest oferowany.
 1. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że zmiana godzin zameldowania, godzin szkoleń, terminów, systemie rozgrywek, terminów zbiórki,  itd. (o ile nie zmienia się liczba świadczeń) nie stanowi zmiany warunków Eventu, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 2. Jeżeli po rozpoczęciu Eventu Umowa nie jest wykonywana lub jest wykonywana nieprawidłowo, Uczestnik ma obowiązek zawiadomić o tym Organizatora. Organizator usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości świadczeń, których one dotyczą.
 
 1. Odwołanie Eventu
 1. Z uwagi na to, że Organizator organizuje różnego rodzaju Eventy, może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Uczestnikowi opłat dokonanych z tytułu danego Eventu bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
 1. nie osiągnie zakładanego minimum grupy (liczby uczestników lub liczby drużyn, załóg, par, etc.) dla danego Eventu;
 2. wystąpią niemożliwe do przewidzenia, nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające organizację Eventu (w szczególności z uwagi na ograniczenia wjazdowe, restrykcje, działanie siły wyższej, przepisy epidemiczne, itp.), a o rozwiązaniu Umowy Organizator powiadomi Uczestnika niezwłocznie przed rozpoczęciem Eventu.
 1. Organizator w przypadkach wskazanych w ust. 1 powyżej, dokonuje zwrotu opłat  dokonanych z tytułu Umowy i/lub na podstawie innych dokumentów formalnych (kart zgłoszeniowych, deklaracji, etc.) w terminie 7 dni (słownie: siedem dni) dni od dnia jej rozwiązania.
 2. Jeżeli Event zostanie odwołany z powodu nieosiągnięcia zakładanego minimum grupy wskazanego w ust. 1 lit. a) powyżej, Uczestnik zostanie o tym powiadomiony w pierwszej kolejności telefonicznie lub innym dostępnym sposobem, a następnie na piśmie lub innym trwałym nośniku.
 
 1. Rezygnacja z Eventu
  1. Przed rozpoczęciem Eventu Uczestnik ma możliwość rezygnacji. Oświadczenie o rezygnacji z Eventu Uczestnik jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku na adres Organizatora wskazany w par. I ust. 1 niniejszych Warunków Uczestnictwa.
  2. W razie odstąpienia od Umowy Uczestnik jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Organizatora opłaty za odstąpienie od Umowy określanej i pobieranej przez Organizatora w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem Eventu doszło do odstąpienia od Umowy oraz w wysokości kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z rezygnacją z Wyjazdu.
  3. Organizator w terminie 7 dni (słownie: siedem) dni od rozwiązania Umowy dokona zwrotu Uczestnikowi opłaty za Event pomniejszonej o opłatę za odstąpienie od Umowy, obliczoną na podstawie kosztów znanych w dniu rozwiązania Umowy. Jeżeli po kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów zajdzie konieczność zwrócenia Uczestnikowi części opłaty – Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi należną kwotę.
  4. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania w przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa stanowią, iż odstąpienie przez Uczestnika od Umowy lub jej rozwiązanie przez Uczestnika następuje bez opłaty.
  5. Wszelkie opłaty manipulacyjne, związane z rezygnacją i zmianą Umowy, jak również opłaty za indywidualny przebieg Eventu, są natychmiast wymagalne.
 
 1.  Ubezpieczenie Uczestników oraz ubezpieczenia dodatkowe
Ubezpieczenie zawierane przez Organizatora na rzecz Uczestnika ma charakter podstawowy, dlatego Uczestnik powinien zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie w razie potrzeby. Za realizację świadczeń wynikających z ubezpieczenia Uczestnika odpowiada bezpośrednio ubezpieczyciel. Organizator ani inne podmioty nie pośredniczą w wypłacie odszkodowań oraz nie mają wpływu na decyzję ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania.
 
 1. Odpowiedzialność Organizatora
 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług objętych Umową, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność z Umową w przypadku, gdy winę za niezgodność ponosi Uczestnik lub osoba trzecia, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć lub niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność z Umową w przypadku, gdy Organizator udowodni, że winę za niezgodność ponosi Uczestnik lub winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem świadczeń objętych Umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć lub niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
 3. Organizator wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Uczestników rezygnujących z Eventu w czasie jego trwania.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez odpowiednich urzędników granicznych/imigracyjnych odmowną decyzję wpuszczenia Uczestnika do danego kraju, jeśli okoliczność taka nastąpi wyłącznie w związku z działaniem lub zaniechaniem takich urzędników i z przyczyn niezawinionych przez Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, jeżeli winę za szkodę ponosi Uczestnik lub osoba trzecia lub została ona spowodowana nieuniknionymi, nadzwyczajnymi okolicznościami.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu Eventu dokonaną na życzenie i za zgodą Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawierane przez Uczestnika w miejscu pobytu z podmiotami trzecimi, bez pośrednictwa Organizatora.
 7. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Eventu do wysokości opłaty Eventu, nie dotyczy to jednak szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie przez Organizatora lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
 8. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest również w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 
 1. Obowiązki Organizatora
 1. Organizator jest zobowiązany poinformować Uczestnika o szczególnych zagrożeniach dla zdrowia lub życia w miejscu planowanego Eventu oraz o możliwości zakupu ubezpieczenia z tym związanego.
 2. Organizator w miarę swoich możliwości udziela odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, np. poprzez udzielenie odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej, pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych.
 3. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 2 powyżej, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Uczestnika lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora.
 
 1. Odpowiedzialność, prawa i obowiązki Uczestnika
 1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone Organizatorowi, innym Uczestnikom, hotelom, apartamentom, przewoźnikom oraz innym osobom trzecim. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do tych podmiotów.
 2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone z jego winy lub z winy w nadzorze nad osobami, za które odpowiada, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
 3. Za szkody wyrządzone podczas Wyjazdu przez osoby małoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Uczestnik ma prawo do świadczeń Organizatora gwarantowanych Umową. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania Eventu do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora.
 5. Uczestnik zawierając Umowę i/lub zgłaszając się na Event zobowiązuje się do:
 1. przestrzegania przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych oraz innych przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego się udaje. Uczestnik pokrywa wszelkie koszty powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych przepisów;
 2. posiadania ważnych dokumentów podroży: paszportu (do krajów spoza UE) oraz paszportu lub dowodu osobistego (do krajów UE), ewentualnie wizy turystycznej; obowiązek posiadania ważnego dokumentu podroży dotyczy również dzieci – bez względu na ich wiek;
 3. przestrzegania wskazówek i zaleceń przedstawicieli/pracowników Organizatora, koniecznych dla prawidłowej realizacji zawartej Umowy;
 4. respektowania postanowień Umowy dotyczących ewentualnego transportu, w szczególności do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek;
 5. przestrzegania regulaminów wewnętrznych dotyczących w szczególności kwestii porządkowych oraz bezpieczeństwa obowiązujących u przewoźników, w hotelach oraz innych miejscach, w których świadczone będą usługi objęte Umową, a także do przestrzegania instrukcji personelu wyżej wymienionych;
 6. przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajach tranzytowych i docelowych;
 7. uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) – pod rygorem wystąpienia z roszczeniem przez Organizatora.
 
 1. Reklamacje
 1. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora lub przedstawiciela Organizatora w miejscu realizacji Eventu o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie jego realizacji. W przypadku stwierdzenia niedogodności Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w postaci papierowej (listownie) na adres Organizatora lub elektronicznie
  e-mailem na adres:biuro@sportgas.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika i Eventu, w którym uczestniczył (w tym m.in. datę Eventu, przedmiot reklamacji, wskazanie niezgodności oraz określenie żądań. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni od dnia zakończenia Eventu.
 3. Jeżeli reklamacja złożona zostanie po terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Organizator uprawniony jest do uznania jej za bezskuteczną. Nie uchybia to jednak, ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przed upływem okresu przedawnienia, wynoszącego 3 (słownie: trzy) lata.
 4. Uczestnik, w trakcie rozpatrywania reklamacji przez Organizatora powinien zapewnić współpracę z Organizatorem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Uczestnikowi w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od momentu jej otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w takiej samej formie w jakiej została złożona. Termin na odpowiedź uznaje się za zachowany, jeżeli w ostatnim dniu powyższego terminu reklamacja została wysłana listownie lub drogą mailową zgodnie z ust. 1 powyżej.
 6. Reklamacje związane z ubezpieczeniem Uczestnika należy zgłaszać bezpośrednio do ubezpieczyciela. Aktualne dane teleadresowe ubezpieczyciela oraz szczegóły dotyczące postępowania reklamacyjnego znajdują się w dokumentach ubezpieczenia przekazywanych przed Eventem.
 
 1.  Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
  2. Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Zapisy zawarte w niniejszym paragrafie mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Uczestnika lub Organizatora do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
  3. Oświadczenie Organizatora o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Organizatora pisemnie lub na innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Uczestnik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Uczestnik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy; Uczestnik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Uczestnikiem a Organizatorem. Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Urzędnik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.
  5. Niniejsze Warunki Uczestnictwa obowiązują dla Wyjazdów realizowanych od dnia 1.11.2021 r.